‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᒪᓐᓂᖑᐊᖅ

ᑕᒡᒐᓂ ᐆᑦᑐᕋᕐᓂᒥ, ᒪᓐᓂᖑᐊᓕᐅᓚᖓᕗᑎᑦ ᒪᓐᓂᐅᑉ ᐃᓗᐊ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᑎᓇᒍ ᖁᑉᐹᒍᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᒥᒃ!


ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᑎᑦ:

  • ᒪᓐᓂᒃ ᖃᓚᒪᖕᖏᑐᖅ
  • ᐃᒥᕈᑎ
  • ᕕᓂᑯ
  • ᒪᕐᕋᓕᕆᕕᒃ
  • ᐅᕐᕕᐅᔭᒃ


ᐊᑑᑎᒋᐊᓕᑎᑦ

1. ᒪᓐᓂᒃ ᐃᒥᕈᑎᒨᕐᓗᒍ ᑕᑕᓪᓗᒍ ᕕᓂᑯᒧᑦ.

2. ᑫᕙᓪᓚᒍᓰᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᓈᑉᐸᑕ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᒪᓐᓂᒃ. ᖃᐳᓕᓂᖓ ᐃᑉᐱᒋᓗᒍ ᒪᓐᓂᐅᑉ ᐊᕙᑖᖓ.

3. ᐅᓪᓘᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓈᑉᐸᑕ, ᒪᓐᓂᒃ ᐃᑕᒋᑦᓯᐊᓗᒍ ᐲᕐᓗᒍ ᐃᕐᕈᕆᐊᕐᓗᒍ ᐃᒪᕐᒧᑦ.

ᕿᒥᕐᕈᓗᑎᑦ: ᒪᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓯᖃᕐᖃ? ᓱᔪᕕᓂᐅᕙ ᒪᓐᓂᐅᑉ ᐊᕙᑖᖓ? ᒪᓐᓂᒃ ᓯᑎᔫᕙ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕿᑦᑑᕙ? ᒪᓐᓂᐅᑉ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᖃᓄᐃᑦᑑᕙ?


ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᐅᖄᓚᐅᕐᑕ

ᕕᓂᑯ ᓰᕐᓇᑐᒻᒪᕆᒃ ᓄᖑᑎᕆᓲᖅ ᐆᑦᓯᓱᓂ. ᖃᐳᓖᑦ ᒪᓐᓂᐅᑉ ᐊᕙᑖᓂ ᑕᑯᔭᑎᑦ ᕕᓂᑰᑉ ᓄᖑᑦᓱᒍ ᐆᑕᕕᓂᖓ ᑳᐅᐸᓐ ᑌᐋᒃᓭᑦᕈᕐᓯᒪᔪᖅ. ᑌᒣᒐᓗᐊᕐᑎᓗᒍ, ᒪᓐᓂᐅᑉ ᐴᖓᑕ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖓ ᓄᖑᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ. ᑕᓯᔭᕐᑐᕈᖔᓲᖅ.1  


ᐆᑦᑐᕋᐅᑎ 1

ᓱᕋᔭᕐᑐᕆᔦᑦ ᑕᐅᑦᑐᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᓯᔪᕕᓂᐅᑐᐊᕈᕕᑦ ᒪᓐᓂᑕᓕᒻᒧᑦ ᐃᒥᕈᑎᒧᑦ?

ᐆᑦᑐᕋᐅᑎ 2

ᓱᕋᔭᕐᑐᕆᔦᑦ ᖃᓚᒪᔪᒥᒃ ᐊᑐᖔᕐᑐᕕᓂᐅᒍᕕᑦ? ᒪᓐᓂᒥᒃ ᐃᒐᔭᐅᑎᑦᓯᓗᑎᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐆᑦᑐᕋᕆᑦ!


ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ

  1. Vivian Fernandez (1998). Eggs-Cellent Science. Pace Products, Inc., p.10

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ