‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

13-ᓕᒃ

ᑖᓐᓇ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᐅᕗᖅ ᐃᓚᒋᐊᕆᓂᒃᑯᑦ ᐲᔦᓂᒃᑯᓗ.

  • 2-4 ᐱᖕᖑᐊᕈᓐᓇᑐᑦ
  • ᕿᔪᒉᑦ
  • ᐊᓪᓚᐅᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖅ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᒍᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ
  • ᐲᕐᓗᒋᑦ ᑭᖕᓖᑦ (K) ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐃᓐᓖᑦ (Q)
  • ᔮᒃᓖᑦ (J) = 0 / ᐁᔅᓖᑦ (A) = 1

1. ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐊᑐᓂᑦ 4-ᓂᒃ ᕿᔪᒐᖃᕐᑎᓗᒋᑦ. ᐆᑦᑑᑎᖓ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ.

2. ᑕᒪᒃᑯᐊ 4 ᐃᓗᐊᓂ ᕿᔪᒐᕐᓂᒃ ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑎᒍᓯᓗᑎᒃ, ᑲᑎᓕᕋᒥᒃ, ᐃᓚᒋᐊᕆᓂᐅᑉ ᓄᐃᑕᖓ 13-ᓕᒻᒧᑦ ᖃᓂᓐᓂᐸᐅᒐᓱᐊᕆᐊᓕᒃ. ᑌᒪ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᐲᕐᓗᒋᑦ ᖃᑦᓯᓄᑦ ᖃᓂᖕᖏᑑᒻᒪᖔᑦ 13-ᓕᒻᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᑦ.

ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓗᑎᒃ ᖃᑦᓯᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᖕᖏᒪᖔᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ.

ᐱᖕᖑᐊᑎ: 1-ᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᐸᑦ 9 + 5, ᖃᓂᓐᓂᐹᖅ 13-ᒧᑦ. ᖃᓂᖕᖏᓂᖓᑕ 14-ᓗ 13-ᓗ  1-ᓕᐅᕗᖅ. ᐱᖕᖑᐊᑎ 1 ᐊᓪᓚᒋᐊᓕᒃ 1-ᓕᒻᒥᒃ.

  • ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐱᖕᖑᐊᓯᒪᓕᕐᐸᑕ, ᕿᔪᒉᑦ ᐅᑎᕐᑎᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᑌᒪ ᓄᑖᓂᒃ ᕿᔪᒐᕐᑖᖃᑦᑕᓗᑎᒃ.
  • 5-ᕕᓪᓗᓂ ᑫᕕᑦᓯᒪᓕᕐᐸᑕ, ᐱᖕᖑᐊᑏᑦ ᑲᑎᕐᓱᐃᑎᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᒥᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑫᕕᓐᓂᕕᓂᐅᔪᓂᒃ.
  • ᐃᓄᒃ ᐃᑭᓐᓂᐹᓂᒃ ᐅᓄᕐᓂᓕᒃ ᓵᓚᖃᑦᓴᖁᖅ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ