‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐹᐯᖕᖑᐊᕋ

ᐹᐯᖕᖑᐊᕋ

ᐸᓂᐊᐱᒃ ᐹᐯᖕᖑᐊᖃᕈᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᒃ ᐹᐯᖕᖑᐊᓕᐅᕐᑐᖅ.


ᐊᓪᓚᑎ: ᐆᐸ ᐊᒪᑲᓪᓚᒃ

ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᔫᒣᓐ ᐃᕐᓇᒃᑕᐅᔪᒃ

* ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᐅᕋᕐᑎᓗᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᑎᓪᓗᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᕗᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᑕᖏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᓯᖏᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ.

ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ