‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒥ ᖁᕕᐊᓲᓯᐊᖓ ᓵᒧᐃᓕᐅᑉ

ᓵᒧᐃᓕ ᑕᒐᑕᒐᑦᓴᐅᑎᒋᒃ ᖁᕕᐊᓲᓯᐊᒥᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᒋᒍᒪᔪᖅ! ᑭᓯᐊᓂ ᐃᔨᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᑦᓴᐅᖏᑦᑐᒦᑦᓱᓂ. ᖃᐅᔨᒍᒪᕕᓰ ᓱᓐᓂᒪᖔᑦ ᓵᒧᐃᓕ?

ᐊᓪᓚᑎ: ᐋᓂ ᐱᐊᓴᓐᑦ
ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᐊᓚᓯᐊ ᓲᔭ
ᐁᑉᐹᓅᔦᔨ: ᐁᑕ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ