‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᒥᒃ ᑌᔭᐅᒍᓯᓕᕆᓂᖅ

ᑖᓐᓇ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ, ᑲᑐᑦᔨᔭᒥᒃ ᓄᐃᑕᐅᔪᓐᓇᓯᓯᒪᔪᖅ ᑯᐯᒃᒥ ᓄᓇᐅᑉ ᑌᔭᐅᒍᓯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᕙᑕᐅᓪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔨᖏᑕ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᓄᑦ ᓄᐃᑦᑎᒍᑎᒋᑦᓱᒍ ᐊᑎᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᖃᕐᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓂᓗ 125 ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᑦᓯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᒥ.

*ᐅᐃᒍᐃᑎᑑᒍᓐᓇᑐᓄᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᒐᑦᓴᖅ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ