‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐅᑯᐊ ᑕᑯᒍᓐᓇᑕᑎᑦ?

ᑕᑯᓯᑎᐊᓘᕖᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᒦᑦᑐᓂᒃ? ᑖᑦᓱᒥᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᕿᓂᕆᐊᖃᓚᖓᕗᑎᑦ ᐃᔨᕐᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᐊᐲᑦ ᕿᓂᕐᓱᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᓂᕆᐊᑐᔫᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᓪᓚᑏᑦ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ, ᑐᑭᕐᕿ ᐱᓗᕐᑑᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᑐᕆᓐ ᑎᐊᓐᔅ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ