‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ

ᐃᑯᒪᐅᒻᒨᑐᑦ ᐃᓱᐊᖁᑏᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ

ᐃᑯᒪᐅᒻᒨᑐᑦ ᓇᓗᕐᑎᖓᓇᕈᓐᓇᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᓯᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᖃᕐᑐᒍᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓂ. ᑕᒐ ᓇᓗᓇᖕᖏᑐᐊᐲᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦᓭᑦ ᑐᑭᓯᒪᓂᐊᕋᑦᓯ ᑭᓇᒃᑯᑦ ᓱᓇᓐᓂᐊᑎᐅᒻᒪᖔᑕ. ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓕ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᒪᑕ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓱᑎᒃ. ᓈᓭᒍᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᐱᓇᓱᑦᑎᒧᑦ ᐅᖃᕆᐊᑭᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒐᖓ ᐃᓱᖃᕋᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓᑐᐊᖅ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᓂᒃ. ᑐᑭᓯᑦᓯᐊᓂᕐᓴᐅᖁᔨᑐᐃᓐᓇᐳᒍᑦ ᓇᐅᒧᑦ ᑐᕌᕐᑐᓴᐅᓂᓯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᖃᕆᐊᖃᕈᑦᓯ ᐃᑯᒪᐅᒻᒨᑐᓄᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ.

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒋᐊᖃᖏᓐᓇᕿᑦ?

ᐊᐱᕆᐅᑏᑦ ᑭᐅᔭᐅᕋᑕᖕᖏᐸᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᒪᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᑎᓄᑦ ᐅᕙᓂ EdTech@kativik.qc.ca

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ