ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓐᓂᖅ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᐃᓕᓵᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓐᓂᒥᒃ ᑐᑭᓯᒪᓂᕐᑖᑎᓗᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᑕᕕᓂᖏᑦ, ᓱᓕ ᐅᓪᓗᒥ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ.

ᓱᓕᔪᖕᖑᐊᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᑦ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓱᓕᔪᖕᖑᐊᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᑦ ᐊᓪᓚᑕᕕᓃᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖅ 4-ᒥ 5-ᒥᓗ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᒥᓄᑦ ᐁᑕ ᓂᖏᐅᒧᑦ

ᐊᑐᖓᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᙯᑦᑏᑦ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓱᓕᔪᖕᖑᐊᓕᐊᕕᓂᖅ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᖅ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᓱᓕᔪᖕᖑᐊᓕᐅᕐᕕᖁᑎᖓᓂ

ᐃᓱᒪᐅᑉ ᑕᐅᑐᕐᒃᑰᓇᕐᓂᖕᒐ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ
4561.01.11.2
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐊᒥᓱᑲᓪᓓᑦ ᓀᑦᑐᓕᐊᕕᓃᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᐃᑦ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ ᐊᓪᓚᑕᐅᔪᕕᓃᑦ 1983-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᒡᓗᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑕ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ