ᓴᓯᓱ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᓴ -ᓯ -ᓱ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ.

ᑕᑎᑐ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᑕ -ᑎ -ᑐ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ.

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐅ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ.

ᕙᕕᕗ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᕙ -ᕕ -ᕗ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ.

ᕋᕆᕈ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᕋ -ᕆ -ᕈ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ.

ᖃᕿᖁ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᖃ -ᕿ -ᖁ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ

ᐸᐱᐳ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᐸ -ᐱ -ᐳ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ.

ᖓᖏᖑ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᖓ -ᖏ -ᖑ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ

ᓇᓂᓄ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ -ᓇ -ᓂ -ᓄ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐃ -ᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓗᓕᓕᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ