‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ

ᓯᑯᑦᓴᔭᒨᕆᓂ ᐳᕙᐅᔭᐅᔭᕐᒥ

ᐱᐅᒃᑯᑏᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᓪᓗ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᑎᑦ ᐳᕙᐅᔭᐅᔭᕐᒥ ᓯᑯᑦᓴᔭᒨᕆᓕᕈᕕ

  • ᐊᓪᓚᐅᑎᑐᐃᓐᓇ
  • ᐃᒪᒃ ᒥᖑᐊᕈᑎᓘᓐᓃ
  • ᐊᓪᓚᐅᑎᐊᓗᒃ
  • ᒥᖑᐊᕈᑎᓂ ᐅᐊᕈᑦᓯᑐᐃᕕᒃ
  • ᐊᕿᓐᓂᓴ ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ ᑫᕙᑦᑐ
  • ᐳᕙᐅᔭᐅᔦᑦ ᐃᓗᐃᒃᑫᑦ
  • ᑭᑦᔭᐅᑏᒃ
  • ᐃᑦᔪᔪᒐᓛ ᓯᑯᑦᓴᔭᖅ

ᐳᕙᐅᔭᐅᔭᕐᒥ ᓯᑯᑦᓴᔭᕐᒨᕆᒍᓯ

1. ᐃᓗᐃᒃᑲᒥ ᐳᕙᐅᔭᐅᔭᕐᒥ ᑎᒍᓯᓗᑎᑦ(ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᕈᓐᓇᑐᑎ ᓂᕿᖃᐅᑎᕕᓂᕐᒥ ᓴᓗᒻᒪᓴᑦᓯᐊᑐᐃᓐᓇᓗᒍ).

2. ᐃᓱᖏᑦ ᐲᔭᕐᓗᒋᑦ ᒪᓂᕋᐅᓂᖓ ᐊᑐᓂᐊᕋᕕᐅᒃ.

3. ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐊᓪᓚᖑᐊᕈᒪᔭᕐᓂ ᐊᓪᓚᐅᑎᐊᓗᒻᒧ(ᐊᕐᓱᕈᒍᓐᓀᓗᒍ, ᓇᑲᑎᕆᑦᔭᖏᓐᓇᕕ ᑕᕝᕘᓇ).

4. ᐊᓪᓚᐅᑎᑐᐃᓐᓇ ᐊᑎᓗᒍ ᓯᓈᖓ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔦ ᐊᓪᓚᐅᑎᐊᓗᒻᒧ. ᐊᕐᓱᕈᕐᓗᑎ ᓄᐃᑕᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪ.

5. ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᓂᖓ ᓄᐃᑎᕇᑐᐊᕈᕕᐅ, ᒥᖑᐊᕈᑎᓂ ᐅᐊᕈᑦᓯᑐᐃᕕᒃ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᒥᖑᐊᕆᓯᒍᕕᑦ. ᒥᖑᐊᕈᑎᑕᑦᓯᕋᓛᐱᓪᓗᒍ ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ ᑫᕙᑦᑐ ᐊᕿᓐᓂᓴ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᐊᕈᑦᓯᑐᐃᒍᑎᒋᓗᒍ.ᒥᖑᐊᕈᑏᓐᓇᕈᕐᑎᓗᒍ ᐃᓘᓐᓈᒍ ᑫᕙᑦᑐᖓ.

6. ᐳᕙᐅᔭᐅᔭᕐᒧ ᒥᖑᐊᕈᑎ ᑫᕙᑦᑎᓗᒍ ᓂᐱᑎᕐᓗᒍ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᕕᕕᓂᕐᓅᕕᑦ ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ ᑫᕙᑦᑐ ᐊᑐᕐᓗᒍ,ᑌᒪ ᓯᑯᑦᓴᔭᒨᕐᓂᐊᓕᕋᕕᐅ ᐃᑦᔪᔪᒧ ᒥᖑᐊᕐᓯᒪᓂᖓ.ᑫᕙᑦᑐ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᓯᑎᓂᕐᓴ ᓄᐃᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪ ᐳᕙᐅᔭᐅᔭᕐᒥ ᒥᖑᐊᕐᓯᒪᔦ ᓯᑯᑦᓴᔭᒧ.

7. ᓕᓵᑉ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔭᖓ ᒪᓂᕋᕐᒨᓗᒍ ᓂᕕᖕᖓᓗᒍᓘᓐᓃ ᐊᑦᓱᓈᒧᑦ ᑭᒻᒪᐅᑎᒧ ᐸᓂᕐᓯᑎᓗᒍ.

8. ᓴᓗᒻᒪᓴᑦᓯᐊᓗᒋ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᐃᒪᕐᒧ ᐆᓇᕐᑐᒧ (ᐅᕝᕙᐅᑎᖃᕆᐊᑐᖕᖏᑐᖅ).

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ