‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ

ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᓇᑎᑦᓴᔭᒥ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᓯᑐᐊᕈᓂ

ᐱᐅᒃᑯᑏᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᓪᓗ ᐊᑐᕆᐊᓕᑎ ᓇᑎᑦᓴᔭᒥ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕈᑎᑦᓭ

  • ᐊᕿᓐᓂᓴᖅ ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ
  • ᓯᑎᓂᕐᓴᖅ ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ
  • ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ / ᒥᖑᐊᕈᑎᓂ ᐅᐊᕈᑦᓯᑐᐃᕕᒃ
  • ᐃᒪᖓ
  • ᓇᑲᑎᕆᐅᑎ
  • ᑕᓯᔭᕐᑐᐃ

ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᓇᑎᑦᓴᔭᒥ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᓯᑐᐊᕈᓂ

1. ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᓕᒫᕐᓂᐅᕕ ᐱᖃᑦᓯᐊᒪᖔᕐᐱ ᖃᐅᔨᓴᕐᖄᓗᑎᑦ ᐱᒋᐊᖕᖏᓂᕐᓂ. ᐊᓪᓚᐅᑎᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑯᑦᓴᔭᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᑦᔫᒐᓛᒥᒃ ᐃᒪᖓᓂ ᓄᐃᑎᑦᓯᓯᐊᕈᓐᓇᑐᒥ.

2. ᐃᓕᓵᑦ ᐆᑦᑐᕋᖁᓪᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᖕᖏᑐᓂᒃ ᑕᓯᔪᐊᕐᒥ ᓇᑲᑎᕆᒋᐅᕐᓴᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᔪᕆᓴᕐᑎᓗᒋᑦ ᐃᒻᒥᓂᕿᒋᐅᕐᓴᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᑲᑎᕆᐅᑎᒥ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ. ᑐᑭᒧᐊᑦᑐᓂᒃ, ᓯᓈᓕᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗᑭᑖᓂᒃ,ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ. (ᖁᑉᐯᓇᖓᓂ ᐊᑐᕐᓗᑎ ᐊᓯᐸᒍᓐᓀᓗᒍ ᑕᓯᔪᐊᖅ).

3. ᐃᓕᓵᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᖄᒍᓐᓇᑐᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐊᓪᓚᓚᖓᓗᒍ ᑕᓯᔪᐊᕐᒧ (ᐃᓕᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓗᒍᓘᓐᓃ)ᐊᒻᒪᓘᓐᓃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᕕᒋᒌᕐᓗᒍ ᑕᓯᔪᐊᖅ (ᑖᑦᓱᒥᖓᑦᓭᓇ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᑫᓐᓇᑕᕐᓂ ᒧᒥᑦᑎᑐᐃᓐᓇᓗᒍ).

4. ᑐᑭᑖᑦᓯᐊᕇᑐᐊᕈᓂ ᐃᓕᓵᖅ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᒥᓂ,ᑎᕆᒍᓐᓇᓯᓂᐊᓕᕋᒥ ᓇᑲᑎᕆᐅᑎ ᐊᑐᕐᓗᒍ.ᐊᐅᓚᑦᔭᓂᐅᔭᓂᐊᖕᖏᒪᑦ ᓂᒪᕇᒃᑯᓯᕐᓗᒍ. ᒪᖑᑦᑎᑌᑦ ᓯᓚᑖᓅᑦᓯᐊᑎᖏᓐᓇᓕᒫᕐᓗᒍ ᐋᓐᓂᓂᐅᔭᖁᓇᒃ.ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑎ: ᓇᑲᑎᕆᐅᑏᑦ ᐃᐱᑦᑐᐃᑦ!

5. ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᒥᒃ ᓇᑲᑎᕆᒍᓯᓕᒃ ᐃᓗᐊᖓᓂ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔭᑉᐱ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑖᒍᖔᖅ ᓇᑲᑎᕐᓗᒍ ᒥᖑᐊᓕᑐᐊᕈᕕᐅᒃ ᓇᓪᓕᐊᒍ ᓄᐃᖁᔭᒃᑰᕕᑦ ᓇᑲᑎᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᖃᑯᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐ ᓇᑲᑎᕐᕕᐅᓯᒪᖕᖏᓂᖓ ᑕᐅᑦᑐᖃᕐᑎᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔦ ᓴᓇᐅᒐᕐᕕᒋᓯᒪᔦᓪᓘᓃᑦ ᑕᐅᑦᑐᑖᕐᑎᓕᑐᐊᕈᕕᐅᒃ.

6. ᓇᑲᑎᕇᕈᕕᐅᒃ, ᒥᖑᐊᕈᑎᓂ ᐅᐊᕈᑦᓯᑐᐃᕕᒃ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᒥᖑᐊ ᕆᓯᒍᕕᑦ. ᒥᖑᐊᕈᑎᑕᑦᓯᕋᓛᐱᓪᓗᒍ ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ ᑫᕙᑦᑐ ᐊᕿᓐᓂᓴ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᐊᕈᑦᓯᑐᐃᒍᑎᒋᓗᒍ. ᒥᖑᐊᕈᑏᓐᓇᕈᕐᑎᓗᒍ ᐃᓘᓐᓈᒍ ᑫᕙᑦᑐᖓ.

7.ᒥᖑᐊᕈᑎᒋᓗᒍ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔭᓐᓄ. ᒥᖑᐊᕈᑦᓯᓯᒪᑦᓯᐊᓗᒍ ᒥᖑᐊᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖓᒍᑦ.

8. ᒧᒥᑦᑎᓗᒍ ᑕᓯᔪᐊᖅ ᒥᖑᐊᕐᓯᒪᓂᖓ ᓂᐱᑎᕐᓗᒍ ᓯᑯᑦᓴᔭᒧ.ᑌᒫᖔᕐᑎᒍᓐᓇᒥᔦᑦ, ᓯᑯᑦᓴᔭ ᖄᖓᓅᖔᕐᓗᒍ ᓴᓇᖕᖑᓯᒪᔭᑉᐱᑦ(ᐊᖓᔪᑦᓯᓄ ᐃᓕᓵᓄᑦ).

9. ᓯᑎᓂᕐᓴ ᒥᖑᐊᕆᐅᑎ ᑫᕙᑦᑐ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᓯᑯᑦᓴᔭᒧ ᒥᖑᐊᕆᒍᑎᒋᓗᒍ ᐊᕐᓱᕈᕐᓗᒍ ᒥᖑᐊᕆᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪ.

10. ᑕᓯᔪᐊᖅ ᐲᕐᓗᒍ (ᓯᑯᑦᓴᔭᓘᓐᓃ) ᓴᓇᖕᖑᐊᑕᕕᓂᕐᐱ ᐊᑦᔨᖓ ᓄᐃᓂᐊᕐᒪ.

11. ᐊᑦᔨᖓᓂ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔭᑉᐱ ᓯᑯᑦᓴᔭᒨᕆᓗᑎ ᑕᕐᓴᓕᐅᕐᓗᑎᓪᓘᓃ ᒥᖑᐊᕐᓯᒪᔦ ᐊᑐᕐᓗᒍ. ᐃᓕᓵᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᑕᕐᓴᓕᐅᕈᑎᖃᕈᓐᓇᑐ ᑖᑦᓱᒥᖓᑦᓭᓇ ᐊᑐᕐᓗᑎ
ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔭᒥᓂ ᐊᑦᔨᒌ`ᖕᖏᑐᓂ ᑕᐅᑦᑐᓕᐅᕐᓗᒋ.

12. ᒪᓂᕋᒦᑦᑎᓗᒍ ᓴᓇᖕᖑᐊᓯᒪᔭᖓ ᐃᓕᓵᑉ ᓂᕕᖓᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃ ᑭᒻᒪᐅᑎᒧ ᐊᑦᓱᓈᒥ ᐸᓂᕐᓯᑎᓗᒍ.


13. ᓴᓗᒻᒪᓴᑦᓯᐊᓗᒋ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᐃᒪᕐᒧ ᐆᓇᕐᑐᒨᕐᓗᒋ (ᐅᕝᕙᐅᑎᖃᕆᐊᑐᖕᖏᑐᖅ).

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ