‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ

ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᓂᖅ

ᐱᐅᓕᓂᐊᒉᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕆᐊᓖᑦ ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᒍᑎᑦᓭᑦ

  • ᐃᒋᓲᖅ ᓴᕕᐅᔭᒃ
  • ᐅᕝᕙᐅᑎ
  • ᑭᑦᔭᐅᑏᒃ
  • ᓂᕿᓂᒃ ᐊᒥᕃᔦᒍᑎ
  • ᓯᑯᑦᓴᔭᓂᒃ ᐃᕐᐹᑎᕇᒃᑯᑏᑦ
  • ᐊᓪᓚᐅᑎᒃ
  • ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒃ

ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᑦ

1. ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕆᑦ ᓱᓇᓕᒫᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᒪᖔᑉᐱᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᑎᓐᓂᒃ. ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᑦᑕᖓ ᒪᓕᓐᓂᐊᕋᕕᐅᒃ ᐅᕝᕙᐅᑎᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑦᔭᐅᑎᖃᕐᓗᑎᑦ.

2. ᓯᕗᓪᓕᐹᒥ, ᐅᕝᕙᐅᑎᐅᑉ ᐴᖓ ᐲᕐᓗᒍ. ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᓂᐊᕕᕆᐊᖃᒍᕕᑦ, ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒧᑦ ᐃᒧᒪᔪᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᑦᓯᕕᐊᐱᒻᒦᑐᒥᐅᖕᖏᑐᖅ.

3. ᐊᒥᕃᔦᒍᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ*, ᐅᕝᕙᐅᑎᐅᑉ ᐅᑎᕐᑕᖓ ᐲᕐᓗᒍ ᐅᕝᕙᐅᑎᒦᑦᑐᖅ (ᖁᑉᐸᕇᓐᓂᒃ). ᐃᒻᒥᓂᕿᒍᓐᓇᖁᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᓕᕈᕕᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒥᒃ ᑎᓕᔨᓗᑎᑦ. *ᑲᒪᑦᓯᐊᓗᑎᑦ, ᓴᕕ ᐃᐱᑦᑑᒪᑦ.

4. ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᐊᒥᕃᔦᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐊᒥᕃᔭᕐᑕᑎᑦ ᐅᕝᕙᐅᑎᓕᐅᕈᑎᕆᓛᕋᕕᒃᑭᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐃᒥᕈᑎᒨᔭᕐᓗᒋᑦ ᒪᑐᓕᒻᒧᑦ.

5. ᐅᕝᕙᐅᑎᐅᑉ ᐊᕙᓗᓕᒫᖓ ᐊᓪᓚᓗᒍ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒧᑦ ᐊᓪᓚᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ.

6. ᐅᕝᕙᐅᑎᐅᑉ ᐊᕙᓗᓕᐊᕆᕋᑖᕐᑕᐱᑦ ᐃᓗᐊᓂ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓗᑎᑦ ᓴᓇᖕᖑᐊᕈᑎᕆᓂᐊᕐᑕᑎᓐᓂᒃ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑌᑦ ᐊᕙᓗᓕᕐᖃᐅᔭᑉᐱᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ.

7. ᑭᑦᔭᓗᒍ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᖃᐅᔭᑉᐱᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ.

8. ᑭᑦᔭᓯᒪᔪᐃᑦ ᐅᕝᕙᐅᑎᐅᑉ ᖄᖓᓅᕐᓗᒍ.

9. ᐃᓂᓕᐅᕐᓗᒍ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᑉᐱᑦ ᓯᓈᓕᒫᖏᑦ ᐊᓪᓚᐅᑎᒧᑦ ᓄᕗᓕᒻᒧᑦ.

10. ᑎᑦᑕᑯᑖᓕᐊᕕᓂᑎᑦ ᐋᕐᕿᒋᐊᕆᐊᖃᕐᐸᑕ ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᒻᒪᑕᖓ ᓄᐃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒍ.

11. ᓴᕕᐅᔭᒻᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ, ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᐲᕐᓯᖃᑦᑕᓗᑎᑦ ᐱᒍᓐᓇᕕᓕᒫᓐᓄᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓚᖓᔭᑉᐱᑦ ᓯᓈᓕᒫᖓᓃᑦᑐᒥᒃ.

12. ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᒥᒃ ᐃᕐᐸᑎᕇᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐊᖏᓕᕇᑦᑐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᐅᑎᒥᒃ ᐲᔦᕈᑎᒋᓗᒍ ᑎᑦᑕᑯᑖᑉ ᓯᓈᖏᓐᓃᑐᓂᒃ. ᑌᒪ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᐱᑦ ᓯᓈᖏᑦ ᒪᓂᕐᖃᓴᕐᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᐅᑉ ᐃᕐᐸᑎᕇᒃᑯᑎᖓᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ.

13. ᐊᓪᓚᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ, ᓴᓇᖕᖑᐊᑌᑦ ᐋᕐᕿᕆᐊᖃᑦᑕᓗᒍ ᐱᔭᕇᕐᐸᓕᐊᕈᓐᓇᑌᑦ.

14. ᓴᓇᖕᖑᐊᕈᑎᕆᑫᓐᓇᑕᑎᑦ ᐃᕐᕈᑐᑦᓯᐊᓗᒋᑦ ᐆᓇᕐᑐᒧᑦ. ᓵᒥᒃ ᐊᓪᓚᑎᕆᑦᓯᐊᓗᑎᑦ ᖃᐅᓯᕐᑐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᐅᑎᐊᕆᐊᑐᖕᖏᑐᖅ !


ᐅᕝᕙᐅᑎᐅᑉᐊᒥᕋᖏᓐᓂᒃᐊᑐᕆᐊᓪᓚᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑎᑦ ᓄᐊᑦᓯᓯᒪᓕᕐᐸᑕ ᐅᕝᕙᐅᑎᐅᑉ ᐊᒥᕋᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᕈᑎᕆᑫᓐᓇᑕᖏᑦᑕ, ᐴᕐᓗᒋᑦ ᒪᑐᓕᑐᐃᓐᓇᒧᑦ. ᐅᕝᕙᐅᑏᑦ ᑕᐅᑦᑐᖃᖃᑎᒌᖕᖏᑐᐃᑦ ᑲᑎᒍᓐᓇᑕᓯ (ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓯ ᐅᕝᕙᐅᑎᖃᕐᓂᐸᑕ ᑕᐅᑦᑐᖃᑎᒌᖕᖏᑐᓂᒃ) ᑕᐅᑦᑐᖃᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒻᒥᒎᕐᑎᑐᐃᓐᓇᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᖓᓂᓪᓗᑐᖅ ᐅᕝᕙᐅᑎᓕᐅᕈᒪᒍᑦᓯ.

1. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑯᕝᕕᕆᒐᓛᐱᓪᓗᒋᑦ, ᐊᐅᑦᑎᓗᒋᑦ ᐆᓇᕐᓯᓯᓗᒋᑦ 15-ᓄᑦ ᑎᑦᑖᐱᓐᓄᑦ ᑌᒪ ᑯᕕᓪᓗᒍ (ᐃᓗᓕᖓ ᐃᒪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᐅᓪᓗᐊᖏᑦᑐᖅ, ᐅᕝᕙᐅᑎ ᐊᑐᕐᑌᑦ ᒪᓕᑦᓱᒍ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ) ᐆᓇᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒍ ᑕᓯᑦᑕᔫᑦᓴᔭᒧᑦ ᐃᒐᐅᑎᒨᕐᓗᒍ (ᓯᑯᓕᐅᕈᑎᒧᑦ, ᖃᕐᖂᔭᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᕙᓐᓕᐅᕈᑎᒧᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.). ᓂᓪᓕᓯᐊᕆᓚᐅᑲᓪᓗᒍ ᑌᒪ ᐃᒐᐅᑎᒥ ᐲᕐᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᐅᑏᑦ. 

2. ᐅᕝᕙᐅᑎᓕᐅᕈᓯᐅᒻᒥᔪᖅ, ᕿᓪᓕᑐᒨᕐᓗᒋᑦ ᐆᓇᕐᓯᓯᒍᓐᓇᑐᑐᐃᓐᓇᒧᑦ. ᐅᕝᕙᐅᑏᑦ ᐃᓕᓗᖏᑦ (30 ᑲᕌᒻ-ᒐᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ) ᕿᓪᓕᑐᒨᕐᓗᒋᑦ ᐃᒪᕐᑕᓯᒐᓛᐱᓪᓗᒍᓗ. ᑌᒪ, 15-ᓂᒃ ᑎᑦᑖᐱᓐᓂᒃ ᐆᓇᕐᓯᓯᓗᒋᑦ. ᕿᓪᓕᑐᖅ ᑎᒍᓗᒍ ᑫᕕᑦᑎᓗᒍ ᐊᓂᕐᓂᑕᖃᕈᓐᓀᑎᓪᓗᒍᓗ. ᐸᑦᑕᐅᔮᖕᖑᒐᔭᕐᑐᖅ ᐃᒪᑦᑕᖓ. ᐅᕝᕙᐅᑎ ᓂᓪᓕᓯᑉᐸᑦ, ᐲᕐᓗᒍ ᕿᓪᓕᑐᒻᒦᑐᖅ.  

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ