ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
2.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑎᓕᒻᒥᐅᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓕᐊᕕᓂᖓ ᓇᑭ ᐱᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐅᕆᐅᕐᓴᓂᖅ

ᓯᓚᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᕙ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᓯᓚᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᖑᕗᒍᑦ. ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᒡᓗᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑕ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ