ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
2.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑎᓕᒻᒥᐅᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓕᐊᕕᓂᖓ ᓇᑭ ᐱᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᓯᓚᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᕙ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᓯᓚᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᖑᕗᒍᑦ. ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ