ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐊᓕᐊᓇᕐᓱᑎᒃ ᓇᓗᓇᖕᖏᑐᐃᑦ ᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒨᓕᖓᔪᐃᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᐊᓂᕐᕋᒥ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐃᒑᓕᕐᑐᓱᑎᑦ ᐃᓚᑎᓐᓄᑦ, ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᓱᑎᑦ, ᐃᓚᑎᓐᓂᒃ ᐁᑉᐸᖃᕐᓱᑎᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᒪᙯᕝᕕᒥᓪᓘᓃᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᖁᖅ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᖑᓗᓯ.

ᓂᒪᓐᓂᑯᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᑦ ᓀᑦᑐᐃᑦ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
1.01.11.22.12.22.3
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᐅᓪᓗᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᑦᓭᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᓂᒃ ᓀᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓂᒃᑯᑦ ᓄᐃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᕚᓕᐹᕐᑎᖏᓐᓄᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ