ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎ 3

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓕᑕᕐᓯᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᓂᕆᐅᓐᓇᓕᕐᐸᑕ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓃᑦ ᐊᑐᓂ

ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎ 2

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᓗ ᐃᑉᐱᓂᐊᓂᐅᔪᓂ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂ

ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓃᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᐅᕗᖅ ᕿᑐᕐᖓᑎᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓚᖓᑦᓱᓂ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᑎᓯᓂᒃᑯᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᒥᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᒐᓱᐊᕐᓗᓂ. ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᒥᓂᒃ ᑲᒪᐅᑎ ᐱᐅᔫᕗᖅ ᑲᒪᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᑎᒥᐅᓪᓗ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᐅᓗ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᐅᑎᐅᑦᓱᓂ.

ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎ 1

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑕᕐᓯᒋᐅᕐᓴᓂᖅ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ