ᕿᓚᐅᑦᔭᓂᖅ ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᑭᓇᒃᑰᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑦᓴᑕᕐᑎᖏᓐᓂᑦ (ᕿᓚᐅᑦᔭᑎᖏᓐᓂᑦ)

ᕿᓚᐅᑦᔭᓂᖅ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᖁᓕᐅᖕᖏᒐᕐᑐᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓭᑦ ᕿᓚᐅᑦᔭᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ