ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᓂᒃ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
34561.0
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᒪᓕᑦᑕᐅᔪᑦᓭᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᔪᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦᓴᔭᖏᓐᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᒍᓰᑦ

ᐃᒡᓗᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑕ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ

ᐃᒡᓗᒋᔭᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ

ᐃᓪᓗᕕᒐᓕᐊᕐᓂᒨᓕᖓᔪᓕᒫᑦ
ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
1.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓃᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᕕᒐᒻᒥᐅᖑᓯᒪᔪᓂᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ