ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖓ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑑᑎᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖏᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᓲᑦ ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐊᑏ, ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᓱᓀᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᕆᓲᖏᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ