‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖓ

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑑᑎᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖏᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᓲᑦ ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐊᑏ, ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᓱᓀᑦ ᐊᑑᑎᔭᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᕆᓲᖏᑦ.

ᐊᓪᓚᑏᑦ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ