ᐸᐅᕐᙰᑦ ᐱᕈᕐᑐᖏᑦ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.2
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᓂᖀᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑐᑭᓯᓂᐊᖃᑎᒌᑦ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖁᑎᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᖁᑦᓱᒋᑦ ᐸᐅᕐᙰᑦ ᖃᕆᐊᑉ ᐃᓗᐊᓂ

ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
2.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᓯᓚᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ
ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑎᓕᒻᒥᐅᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓕᐊᕕᓂᖓ ᓇᑭ ᐱᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᕐᓴᓃᑦ

ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᓄᑦ ᓯᓚᖓᓄᓪᓗ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᑕ ᐃᓕᓴᐅᑎᖓᑕ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖓᓂᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖏᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᕕᓂᖓᓂᑦ ᑐᑭᓯᔭᕐᒥᑎᒍᓪᓗ ᓇᓗᓀᕐᓯᒍᑎᓂᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᐊᑕᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᑯᓂᑦ ᐊᑦᓴᓗᐊᑯᑖᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ