ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᒥᒃ ᑌᔭᐅᒍᓯᓕᕆᓂᖅ

ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐊᑦᓯᑕᐅᓯᒪᐅᑎᖏᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᒍᓯᖏᓪᓗ 125 ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓀᑦ ᐊᑦᓯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ