ᐅᒥᐅᔭᖅ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐅᒥᐅᔭᓕᐊᓚᐅᕐᓯᒪᕖᑦ? ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᐊᐱᒃ, ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒦᑦᑐᖅ. ᐅᒥᐅᔭᐅᑉ ᐅᐸᒐᖏᑦ ᑕᑯᓚᐅᕐᓚᕗᑦ

ᓇᒧᖕᖓᓯᕕᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑌᒫᒃ ᐊᐱᕐᓱᓚᐅᕐᓯᒪᕕᑦ? ᐅᐸᒐᕐᓄᑦ ᐳᓚᕋᑲᑦᑕᓚᐅᕐᓗᒃ.

ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕆᖏᓐᓂᒃ ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓃᑦ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᒃ ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᓂᐱᓕᐅᕆᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᓂ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ