‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐅᒥᐅᔭᖅ

ᐅᒥᐅᔭᓕᐊᓚᐅᕐᓯᒪᕖᑦ? ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᐊᐱᒃ, ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒦᑦᑐᖅ. ᐅᒥᐅᔭᐅᑉ ᐅᐸᒐᖏᑦ ᑕᑯᓚᐅᕐᓚᕗᑦ

ᐊᓪᓚᑎ: ᕉᓯ ᐃᑦᑐᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑦᕆᓐ ᑎᓐᔾ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ