ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒥ ᖁᕕᐊᓲᓯᐊᖓ ᓵᒧᐃᓕᐅᑉ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᓵᒧᐃᓕ ᑕᒐᑕᒐᑦᓴᐅᑎᒋᒃ ᖁᕕᐊᓲᓯᐊᒥᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᒋᒍᒪᔪᖅ! ᑭᓯᐊᓂ ᐃᔨᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᑦᓴᐅᖏᑦᑐᒦᑦᓱᓂ. ᖃᐅᔨᒍᒪᕕᓰ ᓱᓐᓂᒪᖔᑦ ᓵᒧᐃᓕ?
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ