ᓯᓂᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᙯᕐᓯᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᖁᒍᑦ ᓯᓂᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᒃᑯᑦ ᑕᙯᕐᓯᓯᐊᕐᓂᑯᓪᓗ. ᒪᑯᐊ ᐆᑦᑐᕋᑦᓴᓯᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᓐᓇᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᐊᕆᓂᕐᐹᒋᔭᓐᓂᒃ ᓇᓂᓯᖁᓪᓗᑎᑦ!
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ