ᐊᐅᒃᑲᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᑕ ᐃᓕᓴᐅᑎᖏᑦᑕ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᐃᓕᑦᓯᖁᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᒃᑲᓃᑦ ᖃᓄ ᐊᐅᒃᑲᓂᖕᖑᓲᒍᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᒍᓐᓇᑐᓕᒫᓂᑦ ᖃᓄ ᐆᒪᕕᐅᒍᓐᓇᓂᖓᓂᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ