ᕿᖕᒥᓗ ᐴᓯᓗ ᒥᖑᐊᕈᑎᓕᕆᔫᒃ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᕿᖕᒥᓗ ᐴᓯᓗ ᓈᕕᑦᓯᒍᑎᒃ ᒥᖑᐊᕈᑎᒥᒃ ᒥᖑᐊᕈᑏᓐᓇᒥᑎᕐᓗᑎᓗ ᐊᕐᐸᓯᐊᓗᑦᓴᒍᑎᒃ ᓱᓚᖓᕙ? ᐊᑐᐊᕐᓯᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖃᐅᔨᒍᒪᒍᕕᑦ!
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ