ᑕᑯᑎᑦᓯᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᓂᐅᕕᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
123
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑑᒃᑲ ᐱᖃᓐᓈᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᕆᔭᓕᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᕿᑦᓯᕆᐊᒥᒃ ᐃᓱᐊᕐᓭᓇᓕᒫᓲᖑᖕᖏᑐᖅ. ᓈᑦᑎ ᐃᕿᑦᓯᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᕆᔭᓕᒃ! ᑑᒃᑲ ᓈᑦᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᒪᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᑎᓯᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐃᕿᑦᓯᓂᕆᓲᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᐋᓐᓃᕈᒪᕋᓂᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑎᒍᑦ. ᑑᒃᑲ ᓇᓗᓀᕐᓯᕈᓐᓇᓯᕋᔭᕐᖃ ᓈᑦᑎᒥᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐱᐅᓯᖃᕐᓗᓂ ᐊᓕᐊᒋᔭᖃᕐᓂᒥᓂᒃ?
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ