ᐃᙯᓕᓴᓲᕈᕆᑦ Myg-ᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᙯᓕᓴᕐᕕᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᓯᐊᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑐᓴᓕᐊᕕᓃᑦ GetActive Myg and Gym program ᐃᓕᓴᐅᑎᑦᓴᓕᐊᕕᓂᖏᑦ Réseau des Sports du Québec (RSEQ).
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ