ᐃᓱᒪᐅᑉ ᑕᐅᑐᕐᖂᓇᕐᓂᖓ 2

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐃᔨᖃᕐᓱᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᓐᓇᖃᔭᖕᖏᑐᖓ, ᑲᐱᒍᑕᐅᓲᖑᑦᓱᖓᓗ. ᓱᓇᐅᕗᖓ? ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᒋᑦ ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᐱᕐᓲᑎᓂᒃ ᑭᐅᒋᐊᖃᓯᒐᕕᑦ!

ᐃᓱᒪᐅᑉ ᑕᐅᑐᕐᖂᓇᕐᓂᖓ 1

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐃᔨᖃᕐᓱᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᓐᓇᖃᔭᖕᖏᑐᖓ, ᑲᐱᒍᑕᐅᓲᖑᑦᓱᖓᓗ. ᓱᓇᐅᕗᖓ? ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᒋᑦ ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᐱᕐᓲᑎᓂᒃ ᑭᐅᒋᐊᖃᓯᒐᕕᑦ!
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ