‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐃᓱᒪᐅᑉ ᑕᐅᑐᕐᖂᓇᕐᓂᖓ 2

ᐃᔨᖃᕐᓱᖓ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᓐᓇᖃᔭᖕᖏᑐᖓ, ᑲᐱᒍᑕᐅᓲᖑᑦᓱᖓᓗ. ᓱᓇᐅᕗᖓ? ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᒋᑦ ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᐱᕐᓲᑎᓂᒃ ᑭᐅᒋᐊᖃᓯᒐᕕᑦ!

ᐊᓪᓚᑏᑦ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ