ᓱᓇᐅᓈ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
k1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᕿᕐᖑᓯᔭᓚᐅᕐᓯᒪᕖᑦ? ᕿᕐᖑᓯᔭᕐᑕᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᕆᐊᖃᓚᖓᕗᑎᑦ ᐆᒪᔫᑉ ᓱᑯᑦᓯᖓᓂᒃ. ᓈᒻᒪᓈᓚᖓᕈᓇᑦᓴᑐᑎᑦ?

ᐅᑯᐊ ᑕᑯᒍᓐᓇᑕᑎᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑕᑯᓯᑎᐊᓘᕖᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᒦᑦᑐᓂᒃ? ᑖᑦᓱᒥᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᕿᓂᕆᐊᖃᓚᖓᕗᑎᑦ ᐃᔨᕐᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᐊᐲᑦ ᕿᓂᕐᓱᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᓂᕆᐊᑐᔫᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ