ᓇᒧᖕᖓᓯᕕᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑌᒫᒃ ᐊᐱᕐᓱᓚᐅᕐᓯᒪᕕᑦ? ᐅᐸᒐᕐᓄᑦ ᐳᓚᕋᑲᑦᑕᓚᐅᕐᓗᒃ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᐊᑎᖏᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖕᖑᐊᖓᓂ

ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ
561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖕᖑᐊᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ