‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᐊᑎᖏᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᖕᖑᐊᖓᓂ

ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᓕᒃ 648-ᓂᒃ ᓄᓇᖕᖑᐊᓂᒃ, ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏᑦᑕ ᐊᑎᖏᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᒥ 5-ᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᓄᓇᖕᖑᐊᓖᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᖕᖑᐊᑦ ᐃᓗᓕᕐᑕᖏᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᑦᑐᐃᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᖏᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕐᕿᓯᒪᒍᓯᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓱᑎᒃ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ