ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑕ ᐃᓕᓴᐅᑎᖏᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖏᑎᒍᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᐃᓕᑦᓯᒐᔭᕐᑐᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᓂᑦ ᐱᖕᖑᐊᓂᕐᒥᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓪᓗᑎᒃ ᓭᑦᑕᐅᔭᕐᓂᑦ ᐱᖕᖑᐊᓗᑎᒃ

ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓᓄᑦ ᓯᓚᖓᓄᓪᓗ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᑕ ᐃᓕᓴᐅᑎᖓᑕ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖓᓂᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖏᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᕕᓂᖓᓂᑦ ᑐᑭᓯᔭᕐᒥᑎᒍᓪᓗ ᓇᓗᓀᕐᓯᒍᑎᓂᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᐊᑕᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᑯᓂᑦ ᐊᑦᓴᓗᐊᑯᑖᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ

ᐃᒪᑦᓯᐊᖅ & ᑕᕆᐅᖅ ᐃᒪᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
2.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᑕ ᐃᓕᓴᐅᑎᖓᑕ ᐊᑐᐃᓐᓇᒍᕐᑎᓯᒪᔭᖓᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᖃᐅᔨᓴᓲᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖓᓂᑦ ᑕᕆᐅᒃᑳᓂᐅᓂᖓᓂᑦ ᓯᑯᖕᖑᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖓᓂᑦ ᓂᓪᓕᒪᔪᓂᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ