‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ

ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᐃᑦ

ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖁᑏᑦ ᑌᑦᓱᒪᓂᑌᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᒍᓯᖏᑦ ᑐᑭᓯᓇᓕᕐᑎᓯᔪᐃᑦ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᓗ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᕕᓂᖅ ᒥᑎᐊᕐᔪᒃ ᓇᑉᐹᓗᒻᒧᑦ. ᑕᒻᒪᓯᒪᔪᕐᓂᐊᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᓂᐊᓕ ᒧᐊᖃᐅᔅᒧᑦ. ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐊᕕᓃᑦ ᒫᑭ ᑭᐊᑌᓐᓇᒧᑦ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ