‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ

ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔨᖏᑦ

ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔨᖏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖏᓐᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᕕᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᔪᕕᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓂᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᐃᓕᑦᓯᒍᑎᑦᓴᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᖃᓂᖕᖏᑐᒥ, ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᐊᓕᐊᓇᕐᑐᓂᓪᓗ.

* ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᒻᒥᔪᑦ ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ