‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᐃᒪᖃᐅᑎ ᒪᑉᐸᑐᖅ

ᑕᒡᒐᓂ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᓚᖓᕗᑎᑦ ᐊᓂᕐᓂᐅᑉ ᓲᖑᓂᖓᓂᒃ ᐳᓪᓓᔭᕐᑎᓗᒍ ᐃᒪᖃᐅᑎ ᐊᓂᕐᓃᕈᕐᓱᓂ ᒪᑉᐸᓂᖓᓂᒃ!


ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᑎᑦ:

  • ᐆᓇᕐᑐᖅ ᐃᒪᖅ
  • ᒥᑭᔪᖅ ᐃᒪᖃᐅᑎ (500mL)


ᐱᓂᐊᕐᓂᒋᕆᐊᓕᑎᑦ:

  1. ᐆᓇᕐᑐᒥᒃ ᑯᕝᕕᕆᓗᑎᑦ ᐃᒪᖃᐅᑎᐊᕈᕐᒧᑦ ᕿᑎᕐᖃᕉᑎᖕᖏᓂᓕᒫᖓᓄᑦ.

2. ᐃᒪᖅ ᐃᖑᓚᑎᓪᓗᒍ ᑎᑦᓵᐱᒻᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ.

3. ᐃᒪᖅ ᑯᕕᓗᒍ. ᒪᑐᓵᑲᓪᓚᓗᒍ.

ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ: ᓱᓚᖓᔪᕆᔦᑦ?


ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᐅᖄᓚᐅᕐᑕ

ᐆᓇᕐᑐᖅ ᐃᒪᖅ ᐃᒪᖃᐅᑎᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐆᓇᕐᓯᓰᔪᕕᓂᖅ ᐊᓂᕐᓂᖓᓂ. ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐆᓇᕐᑐᒥᒃ ᑯᕕᓯᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᒪᖃᐅᑎᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖅ ᐆᓇᕐᓂᖓ ᓂᓪᓕᓯᒐᓛᐱᑦᑐᕕᓂᖅ. ᓂᓪᓕᓇᕐᑐᖅ ᐊᓂᕐᓂᖅ ᒥᑭᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᒪᑦ ᐆᓇᕐᑐᖅ ᐊᖏᓂᕐᓴᒥᒃ ᐃᓂᖃᕐᑎᓗᒍ, ᐃᒪᖃᐅᑎᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᓂᕐᓂᖓ ᐊᖏᓂᕐᓴᕕᓂᖅ. ᐃᓂᒋᔭᖅ ᐃᓗᓪᓕᖁᓪᓗᒍ, ᐃᒪᖃᐅᑎᐅᑉ ᐊᕙᑎᓕᒫᖓ ᐊᓂᕐᓂᐅᑉ ᓲᖑᓂᖓᓄᑦ ᒪᑉᐸᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᐃᒪᖃᐅᑎᐅᑉ ᓯᓚᑖᖓᒍᑦ!  1


ᐆᑦᑐᕋᐅᑎ 1

ᐆᑦᑐᕋᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ 1L-ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 2L-ᒧᑦ ᐃᒪᖃᐅᑎᕕᓂᕐᓄᑦ.


Références

  1. Judy Breckenridge, Muriel Mandell, Anthony D. Fredericks and Louis V. Loeschnig (1998). 365 Super Science Experiments. Sterling Publishing Company, p.25

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ