‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕇᑦᓯᐅᓂᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ

JUMP Math ᓱᖃᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑏᑦ ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᒋᐅᕐᓴᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕇᑦᓯᐅᓂᒃᑯᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ.

ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 1

ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᓂᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ 20-ᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᓂᒃ

ᑭᓯᑦᓯᒍᑏᑦ ᓯᕗᓂᐊᓃᑦᑐᑦ, ᑭᖑᓂᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ

ᐳᕐᑐᓂᓖᑦ 2

ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᓂᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓂᒃ 100-ᒧᑦ ᑎᑭᑦᑐᓂᒃ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ