‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ

ᐴᒻ-ᐹᒻ

ᑖᓐᓇ ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᖅ ᐊᓪᓗᐃᑕᕐᓂᑯᑦ ᑭᓯᑦᓯᓂᕐᒥᒃ 2-ᓕᓐᓄᑦ.

  • ᐱᖕᖑᐊᑐᑦ 3-ᖑᓗᑎᒃ ᐱᐅᓂᕐᓴᖅ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓃᑦ

ᐊᓪᓗᐃᑕᕐᓂᑯᑦ ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓇᓪᓕᖁᐊᕇᒍᓐᓇᑐᓄᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓄᑦ

  • ᐅᖃᕐᖄᓗᑎᑦ “0”
  • ᑭᖑᓂᖓ ᐃᓄᒃ ᐸᑎᑦᑎᓗᒍ
  • ᑭᖑᓂᖓ ᐃᓄᒃ ᐅᖃᕐᑎᓗᒍ “2”
  • ᑭᖑᓂᐊ ᐸᑎᑦᑎᓗᒍ
  • ᑭᖑᓂᖓ ᐃᓄᒃ ᐅᖃᕐᑎᓗᒍ “4”
  • ᑭᖑᓂᖓ ᐃᓄᒃ ᐸᑎᑦᑎᓗᒍ

ᑖᓇ ᐱᒋᐅᕐᓴᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒍ, ᐸᑎᓐᓂᐅᖃᑦᑕᑐᖅ ᐊᓯᑦᔨᓗᒍ ᐅᖃᖔᖃᑦᑕᓯᓗᓯ “ᐴᒻ”-ᓚᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᓪᓗᐃᑕᕐᓂᑯᑦ ᑭᓯᑦᓯᓂᖅ ᓇᓪᓕᖁᐊᕇᓕᕐᖃᔭᖕᖏᑐᓄᑦ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓄᑦ

  • ᐅᖃᕆᐊᖕᖓᓗᓂ “ᐴᒻ” 0-ᒧᑦ
  • ᑭᖑᓂᖓ ᐃᓄᒃ ᐅᖃᕐᑎᓗᒍ “1”
  • ᑲᔪᓯᓗᓂ…

ᓇᓗᓇᕐᓂᓴᖅ

ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓗᓯ ᐃᓇᖐᕐᓯᒍᑎᑦᓴᒥᒃ “ᐹᒻ”-ᓚᔪᒥᒃ, ᑭᓯᑦᓯᒍᑏᑦ ᓇᓪᓕᖁᐊᕇᓕᕐᖃᔭᖕᖏᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᑦ “ᐴᒻ”-ᖑᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ: 4-ᓕᒃ “ᐹᒻ”-ᖑᑎᓪᓗᒍ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ