‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ

ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᖅ ᑐᐊᕋᓯ ᒥᐊᓱᒥᒃ

64-ᓂᒃ ᑎᑦᑖᐱᓐᓂᒃ ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᔪᒥᒃ ᑐᐊᕋᓯ ᒥᐊᓱᒥᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓂ ᐱᓇᓱᐊᒍᑎᖓ.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ