‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᓇᑦᓯᖅ ᐃᒻᒪᖄ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᔭᕐᑐᖅ?

ᓇᑦᓯᖅ ᐃᒻᒪᖄ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᔭᕐᑐᖅ?

ᐆᒪᔪᐃᓪᓕᑭᐊᖅ ᑎᒥᖃᑦᓴᓂᕐᐸᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ? ᓈᒻᒪᓴᕐᖁᖓ ᖃᓄᐃᑦᑑᓃᓐᓂᒃ. 


ᐊᓪᓚᑎ & ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᐋᓐ ᒧᓕᓐ

ᐅᖃᐅᓯᖓ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ