‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐃᖏᕐᕋᐅᑏᑦ

ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐊᓯᑦᔨᑕᕐᓂᖓ ᒪᓕᑦᓱᒍ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐊᑐᓲᖑᕗᒍᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᑦ. ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ!

ᐊᓪᓚᑎ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ