‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐊᕐᓈᕈᐊᐱᒃ

ᐊᕐᓈᕈᐊᐱᒃ

ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕈᑎᐅᑦᓱᓂ ᓴᐅᓂᖅ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᕈᐊᐱᐅᑉ ᑎᒍᔭᕕᓂᖓ.


ᐊᓪᓚᑎ: ᓲᓴᓐ ᐊᕿᐊᕈᒃ

ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᓖᓴ ᓛᖕ

* ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᐅᕋᕐᑎᓗᑕ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᑎᓪᓗᑕᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᕗᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᑕᖏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᓯᖏᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ.

ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ