‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐱᖃᕐᓂᕃᒍᑏᑦ

ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐱᖃᕐᓂᕃᒍᑎᓕᕆᔪᖅ. ᐱᖃᕐᓂᕃᒍᑎᓂᒃ ᐊᑐᓲᖑᔪᒍᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᖃᕐᓂᕃᓕᕋᑦᑕ.

ᐊᓪᓚᑎ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ