‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᑭᓀᓐᓈ ᑎᒍᓯᔪᖅ ᐲᑕᐅᑉ ᐳᕕᕐᑕᔫᖓᓂᒃ?

ᑭᓀᓐᓈ ᑎᒍᓯᔪᖅ ᐲᑕᐅᑉ ᐳᕕᕐᑕᔫᖓᓂᒃ?

ᐱᑕᐅᑉ ᕿᓂᕐᓂᖓ ᖁᕐᓱᑕᒥᒃ ᐳᕕᕐᑕᔫᒥᒃ ᑎᑦᑕᐅᔪᕕᓂᕐᒥᒃ.


ᐊᓪᓚᑐᖅ: ᓀᐆᒥ ᑎᒍᓪᓚᕋᖅ

ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑐᕕᓂᖅ: ᔫᒣᓐ ᐊᕐᓇᒃᑕᐅᔪᒃ

ᑕᒻᒪᓯᒪᔪᕐᓂᐊᑏᑦ: ᐁᑕ ᓂᖏᐅᒃ & ᓯᐊᔭ ᑯᔩ

ᐅᖃᐅᓯᖓ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ

ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ