‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐹᓐᑫᒃ (ᐸᓂᕐᑎᑕᐅᔭᖅ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᖅ)

ᑖᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖃᖕᖏᑐᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᒥᒃ ᐅᓪᓛᕈᒥᑕᓕᐅᕐᑎᓗᒍ. ᐊᑦᔨᖑᐊᕐᑕᖏᑦ ᑕᐅᑦᑐᓖᑦ ᕿᒥᕐᕈᑕᐅᔪᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᖃᓄᐃᓘᓕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᕿᒥᕐᕈᐊᑉ ᐃᓗᐊᓂ!

ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᐋᓕ ᕿᓐᔅ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ