‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐊᐅᓚᓴᕆᐊᓯᕗᖓ!

ᐅᑭᐅᖑᑎᓪᓗᒍ ᕃᔭᓐ ᐊᐅᓚᓴᕆᐊᕐᑐᖅ. ᐊᓕᐊᒋᔭᓕᒃ ᐊᐅᓚᓴᕆᐊᒥ, ᐃᖃᓗᓚᖓᕈᓇᑦᓴᑐᖅ?ᐅᑎᑦᔭᕆᐊᕐᑎᓗᒍ ᒪᓕᓚᐅᕐᓚᕗᑦ !

ᐊᓪᓚᑎ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ