‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓯᕗᖓ!

ᓂᕕᐊᕐᓯᐊᕌᐱᐅᑉ ᐊᓈᓇᖓ ᓯᓂᒻᒪᑦ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᒐᓱᐊᓯᔪᖅ.

ᐊᓪᓚᑎ: ᐳᕆᑦᔨᑦ ᑯᕉᓐ
ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ: ᙯᑐᓪ ᑎᑎᑫᓐ
ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᓈᓐᑐᐲᑰ ᑯᓃᓐᒧᑦ ᓇᑯᕐᒦᒃ Book Dash-ᑯᑦ www.bookdash.org

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ