‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᓱᓀᑦ? ᖃᑦᓯᑦ? ᓱᔪᐃᑦ?

ᑌᒫᑕᒐ ᑌᓯᓲᖑᔪᒍᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᑉᐱᒋᑦᓱᒋᑦ. ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐱᐅᔪᖅ ᐊᓯᖃᕋᓂᓗ. ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᑌᔭᐅᑦᓯᐊᒍᓯᖏᓐᓂᓗ.

Authors: Tukirqi Pilurtuut and Vini Baron

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ